Concerto for Bass Trombone and Orchestra | Life Cycles

This composition was commissioned by the Dutch Student Orchestra (NSO), and performed during their 2022 tour.
Read about it on the news section of the Donemus Website.

This work was published by Donemus Publishing. Interested in performing it? Please, visit my publisher’s website:

NL

Concert voor Bastrombone en Orkest | Life Cycles
In het klein, een ademhaling. Of in het groot, een ontstaan, helemaal tot aan het laatste opbranden en vervallen van een ster. En zo zijn er tal van veel kleinere en nog grotere levenscycli te vinden, het onderwerp van de opdrachtcompositie van Jesse Passenier. Maar ook legio er tussenin; een mensenleven – een belangrijke natuurlijk. Of een maand, een jaar, een lustrum – en zo viert en beschouwt het 70-jarig jubileum en 14e lustrum van het NSO natuurlijk ook haar eigen levenscyclus.

In kleine en grote zin neemt dit stuk cycli als fundament voor de structuur van het stuk. Het doel is daarmee om niet alleen in groot en klein te denken, maar ook in “midden-vormen” daar tussenin, en cycli die andere cyclusgrenzen overschrijden. Daarmee ontstaat al een structurele gelaagdheid. Intensiteit staat daarbij centraal, zowel in de stilte, als in de volle klank, omdat de componist het onderwerp naar het onderbewuste aspect ervan wil trekken. Namelijk de menselijke ervaring van verstilling van de ademhaling, tegenover juist de onderbuikgevoelens die bijvoorbeeld kunnen worden opgewekt bij grootse natuurlijke processen als het ontstaan van een gebergte. Dat het vanuit het menselijk perspectief wordt benaderd is ook een belangrijk kernpunt, dit is het hedendaagse antwoord van Passenier op wat programmatische muziek misschien ook wel kan betekenen: muzikaal verhalen vertellen, direct vanuit de emoties die de onderwerpen oproepen, maar zonder gebruik te maken van tekst of beeld. Hiermee zoekt hij naar een nog directere vorm van communicatie en tegelijk doet hij een handreiking naar het programmatische denken van Richard Strauss.

Stijlmatig zoekt Passenier in de periferie tussen de complexe jazzharmonie en syncopische ritmes uit de hedendaagse big band wereld en de klassieke, harmonisch verwijde, orkestrale muziek met voorzichtige uitstapjes richting moderne technieken; een eigen idioom waar hij zelf vindt dat hij de meeste diepgang kan vinden. Terwijl de bezetting overeenkomt met die van Ein Heldenleben en beide werken binnen één concert zouden worden uitgevoerd, is Passenier op zijn eigen manier behoorlijk dicht bij Richard Strauss gebleven; hij haalt veel ideeën uit het orkestreren zelf, het kleur maken en het uitbouwen van motieven.

Componist: Jesse Passenier
Bastrombonesolo: Rommert Groenhof
Dirigent: Arjan Tien
Orkest: Nederlands Studenten Orkest (NSO)
Opnamedatum: 31 May, 2022
In opdracht van het Nederlands Studenten Orkest

EN

Concerto for Bass Trombone and Orchestra | Life Cycles
In miniature, a breath. Or on a large scale, an origin, all the way to the last burning up and decay of a star. And so there are numerous, much smaller and even larger life cycles to be found, the subject of Jesse Passenier’s commissioned composition. But also legions in between; A human life – an important one, of course. Or a month, a year, a lustrum – and so the 70th anniversary and 14th lustrum of the NSO naturally celebrates and considers its own life cycle.

In a small and large sense, this piece takes cycles as the foundation for the structure of the piece. The goal is to think not only in terms of big and small, but also in “middle forms” in between, and cycles that cross other cycle boundaries. This already creates a structural stratification. Intensity is central to this, both in the silence and in the full sound, because the composer wants to draw the subject to the subconscious aspect of it. Namely, the human experience of stillness of breathing, as opposed to the gut feelings that can be aroused, for example, by great natural processes such as the creation of a mountain range. The fact that it is approached from the human perspective is also an important key point, this is Passenier’s contemporary answer to what programmatic music might also mean: telling stories musically, directly from the emotions evoked by the subjects, but without the use of text or image. In doing so, he searches for an even more direct form of communication and at the same time reaches out to the programmatic thinking of Richard Strauss.

Stylistically, Passenier searches the periphery between the complex jazz harmony and syncopated rhythms of the contemporary big band world and the classical, harmonically expanded, orchestral music with cautious excursions into modern techniques; an idiom of his own where he thinks he can find the most depth. As the line-up matches that of Ein Heldenleben and both works were to be performed together in one concert, in his own way, Passenier stayed pretty close to Richard Strauss; he gets a lot of ideas from the orchestrating itself, the colour-making and the development of motifs.

Composer: Jesse Passenier
Bass trombone solo: Rommert Groenhof
Conductor: Arjan Tien
Orchestra: Dutch Student Orchestra (NSO)
Recording Date: 31 May, 2022
Commissioned by the Dutch Student Orchestra

Copyright © 2017-2023 Jesse Passenier. All rights reserved.
Copyright © 2017- Jesse Passenier All rights reserved.